ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων, που τελούν να έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία μας, ως πελατών, εργαζόμενων, συνεργατών, τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο εκτέλεσης των εταιρικών δραστηριοτήτων της.

 

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων και να μην συνεργαστεί με την εταιρεία μας ή να ζητήσει γραπτώς την εναντίωσή του ως περιγράφεται κατωτέρω υπό τον όρο βέβαια ότι η εναντίωση αυτή δεν θα οδηγεί σε παραβίαση άλλων κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας μας.

 

 

1. Συλλογή, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και περιορισμοί

Προς ενίσχυση των ανωτέρω και με σκοπό την πλήρη κατανόηση από μέρους του καταναλωτικού κοινού των ενεργειών προσαρμογής και τήρησης της νομοθεσίας,σας αναφέρουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα μέτρα της εταιρείας μας:

  • Τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτικού κοινού που συλλέγονται μέσα από την εταιρική δραστηριότητα της εταιρείας συγκεντρώνονται από την opala.gr, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση εργασιών ταχυμεταφορών παραγγελιών στην Ελλάδα. Δεν γίνεται καμία άλλη επεξεργασία αυτών πέραν της συμφωνίας με την εταιρείας μας.
  • H opala.gr διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα κάνετε χρήση των υπηρεσιών της και κατόπιν τούτου παραμένουν στο αρχείο της με κάθε μέγιστη δυνατή τεχνική ασφάλεια έως ότου παρέλθουν οι προθεσμίες για άσκηση οικονομικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές στην εταιρεία. Κατόπιν αυτού θα διαγραφούν οριστικά εφόσον το δηλώσετε εγγράφως.
  •  Ασφαλώς διατηρείτε ακέραια τα δικαιώματά σας στην πρόσβαση και ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, στην τροποποίηση αυτών καθώς και στη διόρθωσή τους αλλά και στην εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων ή και τη διαγραφή τους υπό τους όρους βέβαια της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής. Επίσης έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
  • Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email KOLTMAN@opala.gr ή να κάνετε χρήση του menu GDPR προσωπικά δεδομένα που βρίσκεται μέσα στη σελίδα ο λογαριασμό μος

 

2. Ειδικά μέτρα διασφάλισης απορρήτου προσωπικών δεδομένων

 

Επιπροσθέτως σας δηλώνουμε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ότι έχουμε ήδη λάβει κάθε τεχνικό-πληροφοριακό μέσο προστασίας των δεδομένων σας, με τις σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφάλειας, κωδικοποιήσεις, κρυπτογραφήσεις, πρωτόκολλα περιορισμένης πρόσβασης, κάθε προστασία για κακόβουλες μη εξουσιοδοτημένες εισόδους από εξωγενείς παράγοντες.

 

Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Πολιτικής Απορρήτου, όποτε κριθεί σκόπιμο από την εταιρεία μας να λάβει χώρα, θα αναρτάται υποχρεωτικά προκειμένου να ισχύει έναντι τρίτων στην ιστοσελίδα μας, ώστε να έχετε πάντοτε άμεση πρόσβαση και γνώση αυτής.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ο χρήστης με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων του, την αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα και δίνει τη συγκατάθεσή του για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από την opala.gr, με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.